Ochrona Danych Osobowych w Twojej firmie

zajmujemy się wdrożeniem szkoleniem audytem !

Dbamy o najwyższą jakość oferowanych usług. Zapewniamy odpowiednie podejście dla każdego sektora. Nasze usługi opierają się na doświadczeniu i zdobytej wiedzy. Proponowane rozwiązania są dostosowane do potrzeb każdego podmiotu.

wdrożenie RODO

Każdy Podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wdrożenie RODO pozwoli organizacjom uniknąć strat finansowych i wizerunkowych.

Administrator Danych Osobowych jest zobligowany do wprowadzenia w swojej organizacji zabezpieczeń i środków adekwatnych do przetwarzanych danych osobowych. Przepisy RODO nie wprowadzają sztywnych wytycznych i pozwala to przyjąć różne rozwiązania przez Podmioty.

nasze USŁUGI

Szkolenia dla personelu oraz dla Administratorów Danych Osobowych

Analiza ryzyka i DPIA

przygotowanie dokumentacji RODO

Przeprowadzanie audytów z ochrony danych osobowych

pełne wdrożenie RODO w organizacji

Usługi Inspektora Ochrony Danych

etapy wdrożenia RODO

Analiza działalności podmiotu pod kątem ochrony danych osobowych

Rejestr czynności i kategorii przetwarzania

Opracowanie dokumentacji i procedur

1

Analiza ryzyka i DPIA

2

Szkolenie personelu

3

Ograniczenie ryzyka

4

Audyt

5

Aktualizacja rejestru czynności przetwarzania

6

Aktualizacja dokumentacji

etapy wdrożenia RODO

Analiza działalności podmiotu pod kątem ochrony danych osobowych

Rejestr czynności i kategorii przetwarzania

Opracowanie dokumentacji i procedur

1

Analiza ryzyka i DPIA

2

Szkolenie personelu

3

Ograniczenie ryzyka

4

Audyt

5

Aktualizacja rejestru czynności przetwarzania

6

Aktualizacja dokumentacji

cennik USŁUG

Cena poszczególnych usług zależna jest od wielkości organizacji oraz sektora, w którym działa klient. Po zebraniu podstawowych informacji o podmiocie oraz o ustaleniu potrzeb Administratora, przygotowywana zostanie wycena. Prosimy o bezpośredni kontakt w celu przedstawienia oferty.

o MNIE

Jestem osobą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji zgodnie z normami ISO 27001. Realizuję zadania związane z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych dla organizacji, podmiotów administracji publicznej czy podmiotów gospodarczych.

Od kilku lat zajmuję się ochroną danych osobowych. Ukończyłem studia podyplomowe na na kierunku Menedżer Bezpieczeństwa Informacji. Jestem certyfikowanym Audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 oraz przeszedłem certyfikację „Certified Risk Manager ISO 31000”.

Na co dzień pełnię obowiązki w Podmiocie realizującym działalność leczniczą. Jednocześnie doradzam i prowadzę szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla firm.

kontakt BartRODO

  Imię
  Nazwisko
  E-mail
  Telefon
  Wiadomość

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów kontaktowych i przedstawienia oferty zgodnie z Klauzulą Obowiązku Informacyjnego.

  Klauzula Obowiązku Informacyjnego

  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, że:

  1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest BART-RODO z siedzibą w Lesznie (64-100) ul. Chełmońskiego 19.

  2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem biuro@bartrodo.pl.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, informacji zawartych w treści wiadomości w celu utrzymania kontaktu.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora).

  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych osobowych na innego Administratora oraz jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu wycofanie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z praw wynikających z RODO – proszę wysłać wiadomość na adres biuro@bartrodo.pl.

  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odpowiedzi.

  8. Administrator wypełnia obowiązki nałożone przez przepisy prawa i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Tym samym realizując niniejszy cel, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy na świadczenie usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne i informatyczne, organom kontrolującym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

  10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza teren Unii Europejskiej.

  11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu oraz archiwizacji.

  moje REFERENCJE

  © 2023 BartRODO